بایگانی برچسب: ماده 73 قانون مجازات

ماده 73 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 73

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.