بایگانی برچسب: ماده 727 قانون مجازات کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده

تعزیرات – ماده ۷۲۷ قانون مجازات

تعزیرات – ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسامی مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده [منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]- جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز […]