بایگانی برچسب: ماده 72 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 72 قانون مجازات اسلامی

ماده 72 قانون مجازات تفسیر

تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده 72 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 72

تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.