بایگانی برچسب: ماده 70 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 70 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 70

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.