بایگانی برچسب: ماده 7 قانون مجازات 1392

ماده 7 قانون مجازات اسلامی

ارتکاب جرم توسط تبعه ایران و یافت یا اعاده شدن او در ایران موجب صلاحیت ایران در رسیدگی و محاکمه او می باشد.