بایگانی برچسب: ماده 69 قانون مجازات اسلامی

ماده 69 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 69

مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.