بایگانی برچسب: ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 68 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده ۶۸

مرتکب جرم غیر عمدی به مجازت جایگزین حبس محکوم می شود مگر مجازاتش بیش از دو سال باشد که دادگاه اختیار دارد