بایگانی برچسب: ماده 67 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 67 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 67

دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.