بایگانی برچسب: ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 66 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 66

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد