بایگانی برچسب: ماده 65 قانون مجازات اسلامی

ماده 65 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 65

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.