بایگانی برچسب: ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 64 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 64

ماده 64 قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، […]