بایگانی برچسب: ماده 60 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 60 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 60

دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم محکوم نماید.