بایگانی برچسب: ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 56 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 56

نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.