بایگانی برچسب: ماده 53 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 53 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 53

در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد.