بایگانی برچسب: ماده 526 قانون مجازات حنایت به مباشرت و تسبیب

ماده 526 قانون مجازات اسلامی

526 قانون مجازات

جنایت یا به مباشرت است و یا به تسبیب و هر کدام دارای مجازات قانونی خود می باشد.