بایگانی برچسب: ماده 52 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 52 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 52

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.