بایگانی برچسب: ماده 5 قانون مجازات 1392

ماده 5 قانون مجازات اسلامی

صلاحیت خارجی دادگاه های کیفری ایران در رسیدگی به جرائم علیه امنیت یا جرایم جعل دست خط رهبری یا دست خط رسمی رئسای 3 قوه یا جعل اسکناس و سکه رایج در ماده 5 قانون مجازات مورد بررسی قانونگذار قرار گرفته است.