بایگانی برچسب: ماده 447 قانون مجازات 1392

ماده 447 قانون مجازات اسلامی

جرایم غیر قابل تعویق و تعلیق

ماده 447 قانون مجازات اسلامی در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل می شود. تحلیل ماده 447 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا […]