بایگانی برچسب: ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ایران

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

تخفیف ماده 442

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.در این صورت، […]