بایگانی برچسب: ماده 43 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 43 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 43

ماده 43 قانون مجازات اسلامی با موضوع تدابیر موضوع قرار تعویق صدور حکم که بر اساس شرایط محکوم تعیین می گردد.