بایگانی برچسب: ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 42 قانون آین دادرسی کیفری

بازحویی از زن و نابالغ

ماده 42 قانون آین دادرسی کیفری بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.