بایگانی برچسب: ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 40 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 40

در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت پس از احراز مجرمیت با ملاحظه وضعیت و سوابق در صورت شروطی صدور حکم به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق می افتد