بایگانی برچسب: ماده 40 قانون آیین دادرسی کیثفری

ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری

افشای اطلاعات ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است.