بایگانی برچسب: ماده 373 قانون محازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 373 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 373 قانون مجازات اسلامی نکات ماده: با توجه به مفاد این ماده در صورت اشتراک چند نفر در ارتکاب جنایت عمدی علیه یکدیگر ، مجنی علیه یا اولیای دم مقتول میتوانند یکی از موارد زیر را انتخاب کنند : 1-عفو همه مرتکبان بدون قید وشرط 2-عفو همه مرتکبان به شرط پرداخت دیه […]