بایگانی برچسب: ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 37 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده ۳۷

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند