بایگانی برچسب: ماده 37 دادرسی کیفری 1392

ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری

ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه ‌وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت‌مجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قيد