بایگانی برچسب: ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری

گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قراين مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.