بایگانی برچسب: ماده 35 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 35 قانون مجازات اسلامی

اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.