بایگانی برچسب: ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند. تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين‌شده، گزارش آن را با ذكر […]