بایگانی برچسب: ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود.

وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رييس قوه‌قضاييه تهيه مي‌شود