بایگانی برچسب: ماده 3 قانون مجازات 1392

ماده 3 قانون مجازات اسلامی

ارتکاب جرم در محدوده زمینی، دریایی و هوایی موجب حکومت قانون جزایی ایران بر جرم می باشد.