بایگانی برچسب: ماده 289 قانون مجازات کتاب قصاص

ماده 289 قانون مجازات اسلامی

ماده 289 قانون مجازات در تعریف انواع جنایت اعلام میدارد جنایت بر نفس،اعضاء و منافع به اشکال عمد غیر عمد و خطای محض می باشد.