بایگانی برچسب: ماده 233 قانون مجازات

ماده 233 قانون مجازات اسلامی

233 قانون مجازات تعریف لواط

لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.