بایگانی برچسب: ماده 231 قانون مجازات زنا با دختر باکره

ساده خوان ماده 231 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 231 قانون مجازات-زنا و بکارت دختر

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.