بایگانی برچسب: ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 23 قانون مجازات اسلامی

فردی که به حد،قصاص یا تعزیر درجه 6 تا 1 محکوم ممکن است با شرایط قانونی و متناسب با جرم و خصوصیات فردی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم شود.