بایگانی برچسب: ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 18 قانون مجازات اسلامی

تعزیر مجازاتی است که مشمول حد، قصاص و دیه نمی شود و مقررات آن در قانون در راستای اعمال مجازات بر ارتکاب محرمات شرعی و مقررات حکومتی است.