بایگانی برچسب: ماده 17 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 17 قانون مجازات اسلامی

ه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.