بایگانی برچسب: ماده 16 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 16 قانون مجازات اسلامی

قصاص مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس،اعضاء و منافع که به شرح کتاب سوم قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد.

ساده خوان حقوق جزا – ماده 16

ساده خوان ماده 16 قانون مجازات اسلامی ماده ۱۶- یکی از تقسیمات قانون‌گذار از انواع مجازات های مصرح در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قصاص می‌باشد و در تعریف آن بیان داشته قصاص مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس، اعضا و منافع است. جنایت ممکن است به‌طور عمدی، شبه عمدی یا برحسب خطای […]