بایگانی برچسب: ماده 15 قانون مجازات اسلامی

ماده 15 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 15 قانون مجازات حد مجازاتی است که موجبفنوع،مقدار و کیفین اجرای آن در شرع مقدس آمده است.