بایگانی برچسب: ماده 12 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 12 قانون مجازات اسلامی

حکم به مجازات و اقدام تامینی بر اساس قانون و دادگاه صالح صورت می گیرد.