بایگانی برچسب: ماده 119 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 119 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 119 تفسیر

چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.