بایگانی برچسب: ماده 118 قانون مجازات اسلامی

ماده 118 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده ۱۱۸

متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.