بایگانی برچسب: ماده 117 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 117 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 117

ماده 117 قانون مجازات اسلامی در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته […]