بایگانی برچسب: ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 114 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 114

تاثیر توبه بر ساقط شدن جرائم حدی به جز محاربه و قذف مندرج در ماده 114 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392