بایگانی برچسب: ماده 113 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 113 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 113

موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.