بایگانی برچسب: ماده 111 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 111 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 111

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.