بایگانی برچسب: ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 107 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 107

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال