بایگانی برچسب: ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 105

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد