بایگانی برچسب: ماده 103 قانون مجازات 1392

ماده 103 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 103

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.