بایگانی برچسب: ماده 101 قانون مجازات

ماده 101 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 101

گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.